Storfebetingelser

Våre leveringsvilkår for storfe fra og med 1. mai 2023

Her finner du utskriftsvennlig versjon av våre betingelser

Se vår brosjyre:

Generelle vilkår for alle storfeleveranser

Generelle vilkår:

 • Gjeldende prislister til enhver tid. Se under for avregningspriser.
 • Vi forutsetter at det dyreholdet  som har dyrene innmeldt i husdyrregisteret er den juridiske eier av dyrene og har den fulle rett til å levere dem til slakt og motta oppgjør for dem.
 • Stoppavgift på kr 200,- for alle leveranser.
 • KSL-trekk på 40% av nettonotering for manglende egenrevisjon/åpne avvik fra 1/1/2023.
 • Bruk som nekter revisjon av KSL systemet vil trekkes, selv om egenrevisjon er utført.
 • Trekk for skitne huder er fra 1/1/24 på kr 500,- eller kr 1.100,- i henhold til Bransjestandarden. Se plansje for bedømming her.
  Alle slakteri skal ha tiltak for at skitne slaktedyr ikke kommer inn til slakting. I den grad du kan gjøre tiltak i din drift forutsetter vi at det gjøres før levering og aller helst så skitne dyr reduseres til ett minimum.
 • Vi tilbyr Nybruker-avtale på kr 1,75 pr kg i 2 år for de som starter opp med storfe, for nye leverandører til oss, og ved generasjonsskifter. Ta kontakt for å få tilsendt avtale og se vår Ny-bruker side.
 • Vi deltar i Dyrevelferdsprogrammet for storfe og vilkår der følges i forhold til evt trekk.

Økologisk tillegg

Det må tegnes avtale om levering av økologisk storfe til Slakthuset Eidsmo Dullum AS:

 • Storfekjøttproduksjon på gården er godkjent av Debio slik at vi kan hente ut godkjenningssertifikat fra Debio.
 • Godkjent KSL-status er en forutsetning.
 • All omsetning av slakt og livdyr skal skje gjennom Slakthuset Eidsmo Dullum AS.
 • Alle dyr er registrert i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen.
 • Pristillegg på kr 3,00 pr kg gjelder alt storfe, unntatt kalv.
 • Utover dette gjelder ordinære avtaletillegg og kvalitetstillegg.
 • Denne avtalen kan ikke kombineres med våre kjøttfebetingelser.
 • Det betales ikke økologisk tillegg for nødslakt.
 • Dyrene må meldes inn som økologisk ved innmelding (VIKTIG).
 • Økologiske slaktedyr trenger IKKE lengre å ha debiomerke ved levering.
 • Slaktedyr som får trekk for uren hud kategori 2 holder ikke kravene for å oppnå økologisk pristillegg.
 • Kontakt slakteri for å få tilsendt avtale.

Avtaleinnmelding med puljetillegg

Hos oss har vi valgt å opprettholde 5 ukers avtaleperiode slik den har vært, det gir best planleggingsforhold i fjøsdriften mener vi. Vi presiserer at det ikke er mulig å bestemme innenfor den perioden hvilken uke dyra hentes. Erfaringsmessig har vi ikke hatt vesentlige problemer med å hente dyrene innenfor dette.

Avtaleperioden er på 5 uker, innmelding må skje senest 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke). Slaktet kan da hentes 2 uker før basisuke og 2 uker etter basisuke. Uansett hvilken uke vi henter vil du få forhåndsvarsel. I høstsesongen så kan avtaleperioden bli forlenget til 7 uker, det vil si fra uke 37 til og med uke 46.

Avtaleordningen har vi for å få bedre planleggingshorisont samt kunne tilby våre varemottakere slakt til ønsket tid.

Puljetilleggene gjelder for dyr over 175 kg.

Ekstra avtaletillegg inngår ikke i satsene i tabellene nedenfor men kommer i tillegg om det er periode for slikt. Nå er det innført ekstra avtaletillegg (se nyhetssak) med kr 4,- pr kg for slakt innmeldt før 17/8 som slaktes i uke 34,35,36 og 37.

TILLEGG PR KGUNG OKSE, KASTRAT, KVIGE, OKSEUNG KU, KU
Avtalelevering 2 - 4 dyr Kr 3,40Kr 6,40
Avtalelevering 5 - 7 dyr kr 4,00Kr 7,00
Avtalelevering 8 - 10 dyr kr 4,30Kr 7,30
Avtalelevering 11 - 13 dyr kr 4,70Kr 7,70
Avtalelevering 14 - 16 dyr kr 5,20Kr 8,20
Avtalelevering 17 eller flere dyr kr 5,90Kr 8,90

Kvigeavtale

Vi innfører kvigeavtale slik at det skal bli mer gunstig å fore frem kvigekalver til ferdige slaktedyr, dette som ett tiltak for å øke mengden norskprodusert storfekjøtt. Ordningen er avtalebasert slik at du må signere på en avtale for å kunne levere på disse betingelsene.

Skriv ut avtalen, signer og send den inn til oss (helst på epost) om du vil nyte godt av vår kvigeavtale. Ta kontakt om du vil vi skal ta med avtalen ut med hjelp av våre dyretransporter.

Pristillegg:

 • Kr 4,00 pr kg

Kriterier:

 • Kategori KVIGE ORDINÆR (ikke nødslakt).
 • Minimum 200 kg slaktevekt.
 • Fra klasse O eller høyere.
 • Gjelder for alle raser.
 • Gjelder ikke for kategori 2 ureine slaktedyr.
 • Ved innmelding må kviger meldes inn på KVIGEAVTALE.

 

 

Kvantumstillegg

Vi har kvantumstillegg basert på din årlige totalleveranse. Utbetaling vil skje i første halvår 2022, sannsynligvis på en ordinær slakteleveranse.

Fra kiloTil kiloSats kr pr kg
04.000kr 0,00
4.0017.500kr 0,15
7.50115.000kr 0,25
15.00130.000kr 0,35
30.00145.000kr 0,50
45.001kr 0,70

Kjøttfetillegg

Avtaletillegg og kvalitetstillegg kommer i tillegg.

Kjøttfetillegg forutsetter at dyrene er innmeldt på avtale som kjøttfe og godkjent KSL-status. Altså du må opplyse oss om at det er kjøttfe ved innmelding.

Satsene er som følger for henholdsvis Uke 1-17 / Uke 18-27 / Uke 28-38 / Uke 39-52:

 • Kr 3,50 / 4,00 / 3,00 / 2,00 pr kg for klasse R-, R og R+.
 • Kr 3,75 / 4,25 / 3,25 / 2,25 pr kg for klasse U og E (+/-)

Slik vil også kjøttfe avregnes og ta del i de løpende endringene som gjelder i avtaletilleggene.

Følgende kriterier må være oppfylt:

 • All slakt må være over 225 kg.
 • Gjelder for fettgruppe 1+ til og med 4.
 • Alle slakt må ha dokumentasjon på 75% kjøttfe. Som dokumentasjon gjelder Produksjonsbevis fra Storfekjøttkontrollen eller Individ stambok fra Kukontrollen og må medsendes leveransen.
 • Gjelder for kvige, kastrat, ung okse.
 • Godkjent KSL-status.
 • Utbetales på ung ku og ku fra 300 - 400 kg.
 • Dyr som blir bedømt med uren hud kategori 2 i  henhold til bransjestandarden avregnes etter ordinære storfebetingelser. Dette bla fordi det kreves varmebehandling av slikt kjøtt.

Produsentretur:

Vi tilbyr retur fra egen produksjon med uttak av slakt.

Du må melde fra om retur (slakt og/eller hud) ved innmelding, nummerert returmerke MÅ du feste i dyrets øre før dyretransportøren kommer. Slik merker kjøper du hos OS ID.
Dette nummeret må du sørge for blir oppført på hentekvitteringa. Vi slakter ikke returdyr i uka før høytider og ferietid så avtal i god tid med oss.

 • Grønn merker gjelder for returslakt
 • Rød merker gjelder for returhud

Ved returslakt avregnes slaktet til kr 0,- og ingen av våre betingelser gjelder.

På egen linje trekkes våre returomkostninger inkl transport, slakting, kjøling mm. og du kan da hente ut slaktet vederlagsfritt.

Prisene er forutsatt at alle dyrets biprodukter beholdes av slakteriet, både de som har positiv verdi og de som har negativ verdi.

 • Pris pr kg kr 15,- for kalv
 • Pris pr kg kr 13,- for øvrige storfe
 • Ved retur på nødslakt tilkommer nødslakteomkostninger
 • NB redusert omsetningsmulighet på nødslakt pga det er RISIKO-slakt.

Vi måler ph i alle slakt dagen etter slakting før de skal omsettes videre. Forhøyet ph-verdi ødelegger mørningsevnen i kjøttet og begrenser anvendelsesområdet for slaktet til kun produksjonsråstoff (kjøttdeig, burger, farse etc). Vi gjør vårt  ytterste for at dyr skal unngå stress og mulighet for økt ph-verdi, men det forekommer allikevel i noe grad. Måler vi forhøyet ph-verdi i ditt slakt tilbyr vi normalt slakteoppgjør for dyret.

Returhud trekkes med kr 1.000,- og dekker råhudverdi, påsalting og frakt til garveri. Garving betales til garveriet. Ettersom vi nå leverer alle huder fersk (ikke saltet) daglig til Skjeberg vil alle returhuder bli levert Roars Pels.

Skjæring/partering: Vi tilbyr luksuspartering for kr 27,- pr kg. Da er det full utbeining av slaktet med vakumering og merking av mørningsprodukter. Av produksjonskjøttet lager vi kjøttdeig og pakker i 500 grams pakker. Bein sendes med i retur kun på forespørsel. Ved henting er mørningsproduktene ferske mens kjøttdeigen er frosset. Stykningsdelene er vakumert i sine originale størrelser, og du kan dele dem ytterligere selv før du fryser dem. Alle produkter er merket med produktnavn.

Skal du omsette kjøttet videre har vi ett ytterligere tjenestetilbud og vi tar mål av oss å kunne tilby profesjonell hjelp for at du skal kunne videreomsette kjøtt fra egen gård. Dette fordrer god dialog og godt samarbeid, ta kontakt med oss isåfall for å starte en slik prosess. Her tilbyr vi også å lage etiketter med din gårdstekst på eller etikett med din egen logo på.

Tapt/skadet retur erstattes med industriell omsetningsverdi på slakterileddet, dette gjelder både for slakt og hud.

Vi er godkjent for nedskjæring og produksjon i forhold til Debio og kan merke med NO-ØKO-01 på produktene.

NB: alle priser her er eks mva.

Vilkår for levering Angus:

Vi opplever stor etterspørsel etter Angus for tiden og ønsker å stimulere til leveranser ved å innføre egne betingelser for denne typen slakt.

Angus er en rase som gir godt fettsatt kjøtt med mye smak, her er det det intramuskulære fettet som etterspørres og som vi ønsker å få ut i markedet.

Ved å bedekke med 100% Angusrase vil det her være potensiale til å produsere slakt som gir ett kjøtt som er særskilt etterspurt på grunn av sin marmorering. Vi har kunder som etterspør slikt kjøtt.

Angus er også er rase som det er utmerket å kombinere med i besetningen din om du enten driver med melkeproduksjon eller har en annen hovedrase på kjøtt. Betingelsene er gode og det vil lønne seg godt å benytte rasen til bedekning av mordyr som ikke skal gi avkom til hovedproduksjonens videre avl. Angus er også fin å bruke på førstegangskalvere da rasen gir enkle kalvinger.

Krav til far 100% Aberdeen Angus (semin, kåret eller stambokført) slik at avkommet er minst 50% Aberdeen Angus. Dokumentasjon fra Storfekjøttkontrollen eller TINE kreves. Godkjent KSL. Gjelder ikke kategori 2 uren hud.

Vi tilbyr følgende betingelser for Angus som tilfredsstiller gitte vilkår:

 • Det må ved avtaleinnmelding varsles om at det skal leveres dyr på Angusvilkårene våre.
 • Kr 4,50 pr kg for dyr med minimum 50% Angus, klasse O og fettgruppe 3 eller fetere, med unntak av kategoriene kalv, ku og okse (fettkrav endret fra 3- til 3 fra 18.09.2023).

I den vanlige prisingen av slakt er det slik at fett gir pristrekk, men ettersom det her er fete slakt som etterspørres etablerer vi en betaling som skal motvirke denne effekten.

 • Kategori ung okse, kastrat og ung ku i vekt 260-360 kg, i fett 3 til og med 5+, betales med kr 6,- pr kg.
 • Kategori kvige i vekt 200-300 kg, i fett 3 til og med 5+, betales med hele kr 9,- pr kg.

Samlet pristillegg for dyr som tilfredsstiller alle krav blir da hhv kr 10,50 og 13,50 pr kg for kategori ung okse, kastrat, ung ku og kvige.

Dette er altså særlig god betaling og hos oss kan du benytte deg av disse vilkårene uten å tegne egen avtale. Har du slakt som ikke tilfredsstiller vilkårene avregnes de etter våre ordinære vilkår. Har du tegnet kvigeavtale hos oss kan vi ikke avregne den i kombinasjon med Angusvilkårene. Hvis vilkårene for angusavtalen oppfylles faller økotillegget bort.