Storfebetingelser

Våre leveringsvilkår for storfe fra og med 31. august 2020

Her finner du utskriftsvennlig versjon av våre betingelser

Se vår brosjyre:

Generelle vilkår for alle storfeleveranser

Generelle vilkår:

 • Gjeldende prislister til enhver tid. Se under for avregningspriser.
 • Vi forutsetter at det dyreholdet  som har dyrene innmeldt i husdyrregisteret er den juridiske eier av dyrene og har den fulle rett til å levere dem til slakt og motta oppgjør for dem.
 • Stoppavgift på kr 150,- for alle leveranser.
 • KSL-trekk på 20% av nettonotering for manglende egenrevisjon/åpne avvik fra 1/4/2018.
 • Bruk som nekter revisjon av KSL systemet vil trekkes, selv om egenrevisjon er utført.
 • Trekk for skitne huder er på kr 400,- eller kr 900,- i henhold til Bransjestandarden. Alle slakteri skal ha tiltak for at skitne slaktedyr ikke kommer inn til slakting. I den grad du kan gjøre tiltak i din drift forutsetter vi at det gjøres før levering og aller helst så skitne dyr reduseres til ett minimum.
 • Vi tilbyr Nybruker-avtale på kr 1,- pr kg i 2 år for de som starter opp med storfe, for nye leverandører til oss, og ved generasjonsskifter. Ta kontakt for å få tilsendt avtale.
 • Vi har nå kampanje på signering av Nybruker-avtale og det gir nå kr 3,- pr kg for leveransene i 2.halvår 2020. Dette gjelder slakting etter 01.07.2020 og fram til 31.12.2020.

Økologisk tillegg

Det må tegnes avtale om levering av økologisk storfe til Slakthuset Eidsmo Dullum AS:

 • Storfekjøttproduksjon på gården er godkjent av Debio.
 • Godkjent KSL-status er en forutsetning.
 • All omsetning av slakt og livdyr skal skje gjennom Slakthuset Eidsmo Dullum AS.
 • Alle dyr er registrert i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen.
 • Pristillegg på kr 3,00 pr kg gjelder alt storfe, unntatt kalv.
 • Utover dette gjelder ordinære avtaletillegg og kvalitetstillegg.
 • Denne avtalen kan ikke kombineres med våre kjøttfe betingelser.
 • Det betales ikke økologisk tillegg for nødslakt.
 • Dyrene må meldes inn som økologisk ved innmelding.
 • Økologiske slaktedyr skal ha debiomerke ved levering.
 • Slaktedyr som får trekk for uren hud kategori 2 holder ikke kravene for å oppnå økologisk pristillegg.
 • Kontakt slakteri for å få tilsendt avtale.

Avtaleinnmelding med puljetillegg

Hos oss har vi valgt å opprettholde 5 ukers avtaleperiode slik den har vært, det gir best planleggingsforhold i fjøsdriften mener vi. Vi presiserer at det ikke er mulig å bestemme innenfor den perioden hvilken uke dyra hentes. Erfaringsmessig har vi ikke hatt vesentlige problemer med å hente dyrene innenfor dette.

Avtaleperioden er på 5 uker, innmelding må skje senest 3 uker før ønsket slakteuke (basisuke). Slaktet kan da hentes 2 uker før basisuke og 2 uker etter basisuke. Uansett hvilken uke vi henter vil du få forhåndsvarsel. I høstsesongen så kan avtaleperioden bli forlenget til 7 uker, det vil si fra uke 37 til og med uke 46.

Avtaleordningen har vi for å få bedre planleggingshorisont samt kunne tilby våre varemottakere slakt til ønsket tid.

Puljetilleggene gjelder for dyr over 175 kg.

 

 

TILLEGG PR KGUNG OKSE, KASTRAT, KVIGE, OKSEUNG KU, KU
Avtalelevering 1 - 4 dyr Kr 2,50Kr 4,50
Avtalelevering 5 - 7 dyr kr 3,80Kr 5,80
Avtalelevering 8 - 12 dyr kr 4,20Kr 5,90
Avtalelevering 13 - 15 dyr kr 5,00Kr 6,70
Avtalelevering 16 - 22 dyr kr 5,20Kr 6,90
Avtalelevering 23 eller flere dyr kr 5,60Kr 7,30

Kvantumstillegg

Vi innfører kvantumstillegg basert på din årlige totalleveranse gjeldende fra 29.06.2020. Nå i oppstartsåret vil det være årsvolumet som bestemmer hvilken sats du får mens grunnlaget vil være leveransen din i 2. halvår. Utbetaling vil skje i første kvartal 2020, sannsynligvis på en ordinær slakteleveranse.

Fra kiloTil kiloSats kr pr kg
04.000kr 0,00
4.0017.500kr 0,15
7.50115.000kr 0,25
15.00130.000kr 0,35
30.00145.000kr 0,50
45.001kr 0,70

Kjøttfetillegg

Avtaletillegg og kvalitetstillegg kommer i tillegg.

Kjøttfetillegg forutsetter at dyrene er innmeldt på avtale som kjøttfe og godkjent KSL-status. Altså du må opplyse oss om at det er kjøttfe ved innmelding.

Satsene er som følger for henholdsvis Uke 1-17/Uke 18-25/Uke 26-52:

 • Kr 3,50/4,00/2,00 pr kg for klasse R-, R og R+.
 • Kr 3,75/4,25/2,25 pr kg for klasse U og E (+/-)

Slik vil også kjøttfe avregnes og ta del i de løpende endringene som gjelder i avtaletilleggene.

Følgende kriterier må være oppfylt:

 • All slakt må være over 225 kg.
 • Gjelder for fettgruppe 1+ til og med 4.
 • Alle slakt må ha dokumentasjon på 75% kjøttfe. Som dokumentasjon gjelder P-bevis eller ID-bevis fra Kukontrollen og må medsendes leveransen.
 • Gjelder for kvige, kastrat, ung okse.
 • Godkjent KSL-status.
 • Utbetales på ung ku og ku fra 300 - 400 kg.
 • Dyr som blir bedømt med uren hud kategori 2 i  henhold til bransjestandarden avregnes etter ordinære storfebetingelser. Dette bla fordi det kreves varmebehandling av slikt kjøtt.

Produsentretur:

Vi tilbyr retur fra egen produksjon med uttak av slakt.

Du må melde fra om retur (slakt og/eller hud) ved innmelding, du vil få tilsendt nummererte returkliper som du MÅ feste i dyret før dyretransportøren kommer.
Dette nummeret må du sørge for blir oppført på hentekvitteringa. Vi slakter ikke returdyr i uka før høytider og ferietid så avtal i god tid med oss.

 • Grønn klipe gjelder for returslakt
 • Rød klipe gjelder for returhud

Ved returslakt avregnes slaktet til kr 0,- og ingen av våre betingelser gjelder.

På egen linje trekkes våre returomkostninger inkl transport, slakting, kjøling mm. og du kan da hente ut slaktet vederlagsfritt.

 • Pris pr kg kr 13,- for kalv
 • Pris pr kg kr 11,- for øvrige storfe
 • Ved retur på nødslakt tilkommer nødslakteomkostninger
 • NB redusert omsetningsmulighet på nødslakt

Vi måler ph i alle slakt dagen etter slakting før de skal omsettes videre. Forhøyet ph-verdi ødelegger mørningsevnen i kjøttet og begrenser anvendelsesområdet for slaktet til kun produksjonsråstoff (kjøttdeig, burger, farse etc). Vi gjør vårt  ytterste for at dyr skal unngå stress og mulighet for økt ph-verdi, men det forekommer allikevel i noe grad. Måler vi forhøyet ph-verdi i ditt slakt tilbyr vi normalt slakteoppgjør for dyret.

Returhud trekkes med kr 1.000,- og dekker råhudverdi, merking salting og frakt til garveri. Garving betales til garveriet. Ettersom vi nå leverer alle huder fersk (ikke saltet) daglig til Skjeberg vil alle returhuder bli levert Roars Pels.

Skjæring/partering: Vi tilbyr luksuspartering for kr 24,- pr kg. Da er det full utbeining av slaktet med vakumering og merking av mørningsprodukter. Av produksjonskjøttet lager vi kjøttdeig og pakker i 500 grams pakker. Bein sendes med i retur kun på forespørsel. Ved henting er mørningsproduktene ferske mens kjøttdeigen er frosset. Stykningsdelene er vakumert i sine originale størrelser, og du kan dele dem ytterligere selv før du fryser dem.

Skal du omsette kjøttet videre har vi ett ytterligere tjenestetilbud og vi tar mål av oss å kunne tilby profesjonell hjelp for at du skal kunne videreomsette kjøtt fra egen gård. Dette fordrer god dialog og godt samarbeid, ta kontakt med oss i såfall for å starte en slik prosess.

Tapt/skadet retur erstattes med industriell omsetningsverdi på slakterileddet, dette gjelder både for slakt og hud.

Vi er godkjent for nedskjæring og produksjon i forhold til Debio og kan merke med NO-ØKO-01 på produkter.

NB: alle priser her er eks mva.