06.08.2021 Nytt innhold i kjøttkontrollrapporter fra Mattilsynet

Mattilsynet er i ferd med å ta i bruk nytt rapporteringssystem også på vårt anlegg.

Her finner du faktaartikkel fra Mattilsynet om systemet.

Info fra Mattilsynets nettsider:

Mattilsynet tar nå i bruk en ny løsning for dokumentasjon og saksbehandling i forbindelse med kjøttkontroll av storfe, småfe og svin. Kjøttkontrollapporten vil nå inneholde mer informasjon til dyreeier, blant annet om observasjoner om tilstanden til dyra og om forhold som kan ha betydning for dyrevelferden.

Registreringene som blir gjort i kjøttkontrollen er viktige for at Mattilsynet tidlig kan oppdage forhold i besetningen som kan ha betydning for dyrehelse og dyrevelferd.

Tidligere har Mattilsynet kun informert dyreeieren om funn som medfører vedtak om kassasjon – kjøtt eller dyr erklært uegnet til konsum.

Dyreeier har rett på informasjon om hva vi har registrert. Disse registreringene gjelder forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking av dyr. Registreringen er ikke å anse som et vedtak fra Mattilsynet, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen. Dyreeier har innsynsrett og anledning til å be om å få slettet åpenbart feilaktige registreringer, for eksempel der det er registrert på feil dyreart.

Når kommer ny kjøttkontrollrapport?

Målsettingen er at Mattilsynet fra slutten av juni 2021 vil sende kjøttkontrollrapporter fra noen få slakterier som inkluderer bilder og dokumentasjon av funn som ikke gir vedtak om kassasjon, i rapporter fra kjøttkontroll av sau, geit, svin og storfe.

Andre slakteritilsyn vil fortløpende starte tilsvarende utsending fra andre halvår 2021.

Kjøttkontrollrapporten vil deretter også inkludere vedtak om kassasjon. I løpet av året vil alle kjøttkontrollrapporter for storfe, småfe og svin sendes ut med nytt innhold.

I en overgangsperiode vil dermed enkelte dyreeiere oppleve å få to brev dersom det både er kassasjon av ett eller flere dyr og det er registrert funn som ikke medfører kassasjon.

 

 

 

Slakthuset