21.08.2023 Svak markedsregulering gir ekstra avtaletillegg!

Markedsregulator har fra 21/8 satt ned engrospris på helt slakt til industrien med kr 4,- og avregningspris til bonde med kr 4,- pga lavere salg av helt slakt.

For å kompensere for den massive markedsstøyen i kjølevannet av dette innfører markedsregulators slakterier ekstra avtaletillegg for dyr som allerede er innmeldt for slakting i uke 34, 35, 36 og 37 (innmeldt før 17/8).

Dette er ett tillegg vi også følger og tar kostnaden med.

Salgsnedgangen av hele slakt har vært kjent for bransjen og pågått gradvis i flere måneder, en prisnedgang i denne størrelsesorden oppleves særdeles brå. Prisen vil i september til desember 2023 være lavere enn den var høsten 2022. Det sier at prisøkningen som ble gjort fra årsskiftet ikke har vært mulig å ta ut i markedet.

Prisløypen for 2. halvår 2023 kom tett på halvårsskiftet og allerede i august rett etter årets ferieavvikling er det behov for å endre prisløypa vesentlig. For aktørene i kjøttbransjen blir dette uforutsigbart og en markedsregulator må kunne gi prisløyper med lengre holdbarhet.

Bakgrunn for prisnedsettelsen er at LMD nå har pålagt markedsregulator å bruke pris da de øvrige virkemidlene/verktøyene i markedsreguleringen er oppbrukt. Det kan ikke komme overraskende.

Private slakterier har så langt i år en økning i slaktingen på 4,3% noe som er dobbelt så høyt som det slaktingen totalt sett har økt. Det er altså stor vridning i slaktingen fra markedsregulators egne slakterier over til private slakterier og er en grunn til at salget fra markedsregulator har gått ned.
Videre er det slik at 60% av kjøttproduktene som omsettes i Norge selges via private bedrifter til salgskanalene(kjedene), de er dermed samlet sett den største salgsaktøren i markedet. Private bedrifter sitter med viktig markedsinformasjon som i liten grad hensyntas i markedsreguleringen ettersom markedsreguleringen foregår på helslaktnivå mens det er betydelige kommersielle lagre hos aktørene på varer som blir til gjennom skjæringa av slaktet.

Markedsregulering er generelt en stor kostnad og skal finansieres over omsetningsavgiften gjerne med så lave satser som mulig på så store volumer som mulig med forutsigbarhet. Det gir små svingninger i prisnivå, store prissvingninger er ugunstige fordi det påvirker adferd i stor grad. Nå skjer det store prisendringer og kostnaden til markedsregulering spres ukontrollert ut til alle aktører i form av lavere verdi på lager for skjærebedriftene, ekstra avtaletillegg for slakteriene og selvfølgelig stor prisnedgang for deg som bonde.

Samtidig har markedsregulators prisøkningen de siste årene hevet kjøttprisen ute i butikkene og gitt kjedeaktørene solide muligheter til bedrede marginer.

Slakthuset